-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

październik

2018

+ Klub Odkrywców Przyrody

W naszej Placówce prowadzone są zajęcia z Klubu Odkrywców Przyrody. Są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej, które realizowane są w ramach projektu „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”.

 

Głównym celem tych zajęć jest rozwijanie kompetencji przyrodniczych. Uczniowie na tych zajęciach zgłębiają wiedzę na temat przyrody, jej zanieczyszczeń i ochrony. Uczą się różnych form ochrony przyrody i życia ekologicznego we własnym domu. Poznają budowę i życie organizmów zwierzęcych i zależności miedzy nimi a środowiskiem. Zgłębiają także wiedzę na temat budowy człowieka i funkcji poszczególnych narządów, a także zdrowego stylu życia. Zajęcia te mają atrakcyjną formę i różnią się nieco od lekcji w szkole, gdyż wiedza uczniów zgłębiana jest poprzez doświadczenia, eksperymenty, obserwacje przyrodnicze, filmy edukacyjne oraz plakaty. Uczniowie często sami dochodzą do wyjaśnienia określonego tematu, szukają informacji w różnych źródłach, tworzą plakaty lub rysunki.

Myślę, że dzięki tym zajęciom łatwiej jest uczniom zrozumieć otaczający nas świat, a także odnaleźć się w codziennej rzeczywistości i nie działać ze szkodą dla innych jak też dla środowiska.

Beata Bek

22

październik

2018

+ Tyle mamy do powiedzenia...

W Szkole Przysposabiającej do Pracy realizowane są zajęcia rozwijające komunikowanie się. Celem tych zajęć jest  podniesienie sprawności komunikacyjnej, wyrabianie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, wypracowywanie schematów pozytywnych zachowań i wdrażania ich w codziennym życiu. Uczniowie poprawiają sprawność werbalną, poszerzają zasób  słownictwa, próbują samodzielnie konstruować wypowiedzi ustne  i pisemne.

 

Zajęcia  rozwijające komunikowanie się prowadzą do rozwijania języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku za pomocą mowy lub za pomocą alternatywnych metod komunikacji ( książki do komunikacji, oprogramowania, piktogramy i in. ). Dobra komunikacja pozwala uczniom być coraz bardziej aktywnym społecznie a jednocześnie pozwala poczuć swoją niezależność. Korzystamy z ciekawej literatury, czytamy, rozmawiamy, piszemy. Każdy może wyrazić swoją opinię na omawiane tematy. Na zajęciach podejmujemy zagadnienia zaproponowane przez młodzież. Michał, Janek. Dawid i Olga zawsze mają coś ważnego i ciekawego do powiedzenia.

Barbara Toczydłowska-Chmiel

22

październik

2018

+ „Bądź Liderem”

Przedszkole Specjalne w PZSiPS w Legionowie już po raz kolejny włącza się w akcję obchodów Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji. W tym roku hasło akcji to „Bądź Liderem”. Nasze przedszkole zaprosiło do udziału w akcji trzy przedszkola z powiatu legionowskiego.

 

Nasze przedszkolaki napisały listy do dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli zachęcając ich do udziału w akcji. Przed nami i naszymi partnerami w akcji ważne zadania, dzieci będą przeprowadzały wywiady z pracownikami swojej placówki na temat sytuacji osób niemówiących, przygotują plakaty promujące AAC. Wszyscy spotkamy się na wycieczce w Choszczówce a potem na finale akcji w Urzędzie Miasta, gdzie wspólnie obejrzymy teatr w wykonaniu osób niemówiących.

Liliana Sadowska

   

21

październik

2018

+ „Każdy człowiek jest na swój sposób artystą”

„Każdy człowiek jest na swój sposób artystą”

                                                          H. Read

Zajęcia plastyczne realizowane w ramach przedmiotu zajęcia rozwijające kreatywność, wspomagają wszechstronny rozwój osobowości uczniów poprzez działalność plastyczną. Rolą prowadzącego jest organizowanie uczniom możliwości indywidualnego wypowiadania się, tworzenia i swobodnego eksperymentowania w zakresie środków wyrazu plastycznego, bez ingerowania w proces  tworzenia. Dobór technik, materiałów i narzędzi uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz nabyte już umiejętności.  Celem zajęć jest przede wszystkim poznawanie i doświadczanie przez uczniów istoty głównych dziedzin sztuki, jak malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika oraz doświadczanie nowych technik plastycznych. W ramach zajęć organizowane są warsztaty plastyczne z udziałem artystów plastyków. Nasi uczniowie mieli okazję tworzyć pod okiem Pani Barbary Retmaniak, Pani Zofii Piotrowskiej, Pani Matyldy Durka-Bojarun oraz Pani Małgorzaty Mirkowskiej – Grabowskiej.

 

Ponadto uczniowie co roku w maju, uczestniczą w plenerze malarskim „Chodź pomaluj mój świat” organizowanym w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, gdzie ponownie pod okiem mistrzów realizują kolejne zadania twórcze z dziedziny malarstwa.

 W radosnej twórczości artystycznej, uczestniczą również rodzice naszych uczniów w czasie warsztatów bożonarodzeniowych oraz wielkanocnych.

Zajęcia te dają wszystkim uczestnikom dużo pozytywnych emocji, zabawy i relaksu. Każda praca jest inna, każda wspaniała i niepowtarzalna. Są to zajęcia, w których każdy może się zrealizować i odnieść swój mały lub większy sukces.

                                                                                                                    Ewa Górecka

 

21

październik

2018

+ Projekt edukacyjno - animacyjny ,,Razem ku niepodległej"

           Powiatowy Zespół  Szkół i Placówek  Specjalnych to placówka , w której od zawsze kształtowane były i są  postawy patriotyczne. Uczniowie bardzo często wyjeżdżają  na różnego typu wycieczki do miejsc pamięci, biorą  czynny udział w obchodach lokalnych świąt państwowych  ale przede wszystkich bardzo aktywnie propagują  postawy patriotyczne na terenie naszej  placówki. Od lat organizujemy apele w postaci montaży  słowno – muzycznych  z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz  Święta Niepodległości. Nasze coroczne  listopadowe spotkania to widowiskowe rekonstrukcje zdarzeń, które przybliżają niepełnosprawnym intelektualnie wychowankom  czasy zaborów, powstań narodowowyzwoleńczych oraz trudne drogi naszych przodków do wolnej ojczyzny.

          W tym roku z okazji 100 rocznicy odzyskanie niepodległości przez Polskę  w szkole realizowany jest projekt  edukacyjno - animacyjny ,,Razem ku niepodległej". Głównymi celami projektu są: propagowanie tradycji, kultury, tożsamości lokalnej i narodowej, zwiększanie świadomości osób niepełnosprawnych intelektualnie na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i odbudową państwa polskiego, włączenie osób o specjalnych potrzebach i ograniczonych możliwościach  w działania przybliżające im trudne drogi Polaków do odzyskania wolności .

 

Poprzez udział w projekcie uczniowie  będą mieli dużo okazji do tworzenia i kreowania własnej , indywidualnej wiedzy na temat przeszłości , tradycji, kultury, tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej. Temat odzyskania niepodległości będzie dla nich z pewnością bardziej zrozumiały a zdobyta wiedza na dłużej zostanie zapamiętana.

         Projekt realizowany jest  od 20 kwietnia 2018 do 10.11.2018  poprzez  wycieczki, lekcje tematyczne, warsztaty, konkursy, montaże słowno –muzyczne oraz  spotkania integracyjne na terenie Legionowa.

           Niepełnosprawność intelektualna charakteryzuje się gorszym rozumieniem sytuacji społecznych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną  uczą się głownie przez działanie. Nauka historii jest dla nich szczególnie trudna. Tu nie można niczego dotknąć, zbadać . W nauczaniu historii często trzeba sobie dużo wyobrazić co w przypadku naszych uczniów  jest raczej niemożliwe. W proponowanym projekcie edukacyjno- animacyjnym nasi uczniowie biorą  udział w wielu różnorodnych przedsięwzięciach związanych z historią najbliższej okolicy, przygotowanych specjalnie dla nich,  z uwzględnieniem ich możliwości intelektualnych i psychofizycznych. Mogą współpracować ze sobą, dotykać, smakować, przymierzać, badać, współdziałać, obserwować , analizować w oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenia. Nasi uczniowie chętnie  uczą się od siebie wzajemnie , a najlepiej robią to poprzez działanie. Tak  zdobyta wiedza z pewnością zostanie w ich pamięci na dłużej.

            Projekt "Razem ku niepodległej”  zawiera następujące formy aktywności osób niepełnosprawnych :

- lekcje historyczne (zapoznanie z wydarzeniami i postaciami historycznymi w okresie od Powstania Kościuszkowskiego do odzyskania niepodległości na terenie obecnego powiatu legionowskiego

- montaże słowno- muzyczne( zapoznanie z twórczością artystyczno- patriotyczną okresu zaborów: tańce, pieśni, poezja.

- wycieczki- ( zapoznanie z regionalnymi i lokalnymi miejscami pamięci narodowej- muzea , pomniki)

- udział w lekcjach muzealnych dotyczących okresu okupacji podczas II wojny światowej i Powstania Warszawskiego

- sport jako czynnik tworzący poczucie przynależności narodowej, dumę z osiągnięć polskich sportowców oraz prestiż i sławę Polski na arenie międzynarodowej- zajęcia w  Muzeum Sportu i Turystyki nt. ,, Sport w niepodległej Polsce.”

- żywa  lekcja  historii - dotycząca okresu odzyskania niepodległości przez Polskę

- warsztaty pt. biało- czerwone kotyliony i konkurs plastyczny dotyczący symboli suwerennego państwa.

           Podsumowaniem projektu będzie całodniowe spotkanie w szkole, gdzie pod opieką nauczycieli  uczniowie wezmą udział w konkursie historycznym - ,, Kocham Cię  Polsko!”- turnieju wiedzy o Polsce dawnej i współczesnej, samodzielnie przygotują  specjały  kuchni polskiej ( bigos, chleb ze smalcem oraz pierogi z kapustą i grzybami) ,zaprezentują pokaz mody polskiej - strojów zmieniających się na przestrzeni wieku oraz wezmą udział w lokalnych obchodach okrągłej  rocznicy odzyskania niepodległości . Już dziś  serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania 100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

                                                                                                                                                                            Agnieszka Podłucka

   

 

16

październik

2018

+ Apel- XVIII Dzień Papieski

12

październik

2018

+ Święto Szkoły 2018 godz. 9.30

01

październik

2018

+ Dzień Chłopaka- dyskoteka organizowana przez SU

28

wrzesień

2018

+ Apel - "Bezpieczna droga" z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej

24

wrzesień

2018

+ Wyjazd na plener fotograficzny - Suwalszczyzna