UWAGA!

Zgodnie z projektem MEN i N oraz wytycznymi GIS-u, oraz MZ.

Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3;

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

informuje,

że od 18 stycznia 2021 roku

klasy 1-3 Szkoły Podstawowej

wznawiają  naukę w trybie stacjonarnym.

Zajęcia dydaktyczne na terenie Placówki odbywać się będą 

zgodnie z  nowym planem lekcji ( załącznik nr 1)

Klasy 4-8 Szkoły Podstawowej

oraz

1-3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy

kontynuują naukę w trybie zdalnym.

W dniu 18 stycznia 2021 roku  wznawia pracę w trybie stacjonarnym:

- świetlica szkolna

- biblioteka szkolna

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

Rodziców i opiekunów prawnych uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej

prosimy o pilny kontakt telefoniczny z Placówką

w celu potwierdzenia korzystania ze stołówki szkolnej.

Tel: 22 774 27 63

NOWY PLAN LEKCJI - załącznik nr 1 kliknij TUTAJ

--------------------------------------------------------------------------------

 

Jestesmy na Facebooku !

Zapraszamy : https://www.facebook.com/PZSiPS/

https://www.facebook.com/Przedszkole-w-Powiatowym-Zespole-Szk%C3%B3%C5%82-i-Plac%C3%B3wek-Specjalnych-w-Legionowie-189581221620999/

21

grudzień

2020

+ świąteczne życzenia

 

 

10

grudzień

2020

+ Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/. przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.
Więcej na ten temat przeczytać można
na stronie https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.

 

 

25

listopad

2020

+ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ – TEAMS W PZSIPS UL. JAGIELLOŃSKA 69 W LEGIONOWIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 30.11.2020 ROKU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ – TEAMS

W PZSIPS UL. JAGIELLOŃSKA 69 W LEGIONOWIE

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 30.11.2020 ROKU

DLA UCZNIÓW Z KLAS „A”

 

Organizacja zajęć zdalnych

○ Tygodniowy plan lekcji nie ulega zmianie. Wszystkie zajęcia będą wymagać uczestnictwa uczniów online w zaplanowanym czasie. Podstawowa komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniami będzie odbywała się za pośrednictwem poczty e-mail.

○ Nauczyciele w dniach zajęć lekcyjnych z daną klasą (zgodnie z tygodniowym planem lekcji) będą umieszczali na poczcie e-mail tematy lekcji i opisy zadań dla uczniów oraz prowadzili lekcje wirtualne z wykorzystaniem platformy Teams (w czasie rzeczywistym).

○ Zgodnie z zasadami bhp uczniowie nie mają obowiązku spędzania całego czasu przed komputerem, nauczyciele odpowiednio dostosowują czas na odrobienie zadań.

○ O terminie wykonania danego zadania nauczyciel informuje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać - powinien poprosić o pomoc nauczyciela.

○ Wiadomości i zadania będą wysyłane do uczniów między godz. 8.00 a 14.00, ich częstotliwość zależy od tygodniowego planu lekcji i organizacji zajęć przez danego nauczyciela.

○ Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak

■ klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,

■ w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,

■ w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących różnorodne formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),

■ w formie załącznika zawierającego edukacyjne materiały multimedialne (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne itd)., tekstowe, grafiki, przeznaczone do samodzielnej nauki

○ Nauczyciele uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz dostosowują zajęcia do ich dysfunkcji i zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Organizacja lekcji wirtualnych z wykorzystaniem platformy Teams

Zajęcia lekcyjne będą prowadzone w czasie rzeczywistym wg następujących zasad:

■ podczas lekcji online uczniowie mają obowiązek mieć włączoną kamerę i zalogować się używając własnego konta,

■ obecność uczniów podczas lekcji online będzie sprawdzana i odnotowywana w dzienniku zgodnie ze stanem faktycznym, tak jak w przypadku zajęć realizowanych w szkole (obecny /nieobecny), po 5 minutach od rozpoczęcia zajęć nauczyciel pobierze z platformy listę obecności,

■ lekcja wirtualna trwa 30 minut.

W zespołach łączonych możliwe jest prowadzenie zajęć 15-20 minutowych dla każdej klasy. Decyzję o czasie trwania lekcji podejmuje każdorazowo nauczyciel,

■ informacje o terminie zajęć on-line będą umieszczone w kalendarzu Teams najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie,

■ uczniowie powinni mieć dostęp do urządzeń wyposażonych w kamerę, mikrofon, ekran i klawiaturę.

■ z aplikacji Teams można korzystać także na telefonie komórkowym.

Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów

○ Opanowanie wiedzy i umiejętności będzie przedmiotem oceny zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania.

○ Ocenianie postępów uczniów jest możliwe w formie przeprowadzenia sprawdzianów, testów, odpowiedzi ustnych oraz odesłanych kart pracy i prac zadanych poprzez pocztę elektroniczną.

○ Oceny będą wystawiane przez nauczyciela zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (PZO).

○ Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, jak uczeń pracuje. Ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia. Niektóre metody sprawdzania wiedzy i umiejętności przypominają odpytywanie uczniów, znane z tradycyjnej klasy szkolnej.

Dodatkowe informacje

○ Wszelkie działania podejmowane przez uczniów w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności, postaw społecznych i zasad komunikacji w środowiskach wirtualnych.

○ Kształcenie zdalne zakłada możliwość zadawania nauczycielowi pytań, jeśli uczeń nie zrozumie jakiejś partii materiału, przeznaczonej do samodzielnego opanowania. Uczeń może zgłaszać pytania zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo.

○ Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.

○ W celu zachowania systematyczności zalecamy, aby przestrzegać godzin ustalonych w planie zajęć. Zachowanie rytmu szkolnego może być decydującym warunkiem sukcesu szkolnego ucznia.

○ Nauczyciel ma prawo do formułowania zadań domowych, wymagających poświęcenia pewnej ilości czasu wolnego ucznia.

○ Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Może się zdarzyć, że część zajęć będzie wymagała używania tradycyjnych, a część nowych pomocy dydaktycznych. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów dydaktycznych będą przekazywali nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

○ Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.

○ Nauczyciel ma prawo wymagać od uczniów sporządzania papierowych notatek oraz żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym.

○ Istnieje wiele powodów, by tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę. Do głównych należy: pielęgnowanie umiejętności pisania ręcznego, procesy zapamiętywania zachodzące w trakcie pisania, lepsze rozumienie materiału pod wpływem wykonywanych odręcznie ćwiczeń i zadań.

○ Uczeń może przyswajać wiedzę z różnych źródeł. Metody edukacji zdalnej mogą być efektywne i przyczyniać się do rozwoju ucznia, o ile nauczanie prowadzone jest w sposób zgodny ze standardami, tzn. nie polega jedynie na biernym przyswajaniu obrazów i dźwięków, ale oparte jest na aktywności poznawczej ucznia i kreatywności.

○ W przypadku utrzymywania się problemów technicznych z kształceniem zdalnym online należy zawiadomić szkołę. Wszelkie takie przypadki będą traktowane indywidualnie z poszanowaniem godności każdego ucznia oraz jego rodziców.

○ Stanowisko pracy ucznia powinno zapewniać mu komfort i wygodę pracy (czyste biurko, odpowiednie narzędzia pracy, dobre oświetlenie – zgodnie z zasadami ergonomii).

○ Konieczne są przerwy w nauce, podczas których należy odejść od stanowiska komputerowego lub innych urządzeń.

○ Uczniowie powinni spędzać przy urządzeniach z ekranem tylko tyle czasu, ile to absolutnie konieczne. Wykorzystanie urządzeń ekranowych w edukacji powinno wiązać się z ograniczeniem oglądania telewizji, korzystania z telefonów, tabletów i komputerów poza czasem przeznaczonym na naukę. Nadmierne korzystanie z tabletu, telefonu i monitora komputerowego negatywnie wpływa na zdrowie. Z tego powodu uczniowie zobowiązani są do rozsądnego planowania aktywności online.

○ Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO.

○ Rozwiązania stosowane przez Szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej. Ponieważ współczesne systemy operacyjne mają charakter wielozadaniowy, a urządzenia przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej edukacji mogą zawierać połączenia prowadzące do szkodliwych stron, należy zachować szczególną czujność, która wynika z obowiązków opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.

○ Należy motywować uczniów do systematycznej równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.

○ Pedagog i psycholog są dostępni dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem dyżurów, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

                                                                                               Dyrektor PZSiPS ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

                                                                                                                               Marzenna Kmieciak

 

 

 

25

listopad

2020

+ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ – TEAMS W PZSIPS UL. JAGIELLOŃSKA 69 W LEGIONOWIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 30.11.2020 ROKU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ – TEAMS 

W PZSIPS UL. JAGIELLOŃSKA 69 W LEGIONOWIE 

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 30.11.2020 ROKU

DLA UCZNIÓW Z KLAS „B”

 

Organizacja zajęć zdalnych

○ Tygodniowy plan lekcji nie ulega zmianie. Podstawowa komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniami będzie odbywała się za pośrednictwem poczty e-mail.

○ Nauczyciele w dniach zajęć lekcyjnych z daną klasą (zgodnie z tygodniowym planem lekcji) będą umieszczali na poczcie e-mail tematy lekcji i opisy zadań dla uczniów oraz prowadzili wybrane lekcje wirtualnie z wykorzystaniem platformy Teams (w czasie rzeczywistym).

○ Zgodnie z zasadami bhp uczniowie nie mają obowiązku spędzania całego czasu przed komputerem, nauczyciele odpowiednio dostosowują czas na odrobienie zadań.

○ O terminie wykonania danego zadania nauczyciel informuje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać - powinien poprosić o pomoc nauczyciela.

○ Wiadomości i zadania będą wysyłane do uczniów między godz. 8.00 a 14.00, ich częstotliwość zależy od tygodniowego planu lekcji i organizacji zajęć przez danego nauczyciela.

○ Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak

■ klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,

■ w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,

■ w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących różnorodne formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),

■ w formie załącznika zawierającego edukacyjne materiały multimedialne (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne itd)., tekstowe, grafiki, przeznaczone do samodzielnej nauki

○ Nauczyciele uwzględniają możliwości psychofizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz dostosowują zajęcia do ich dysfunkcji i zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Organizacja lekcji wirtualnych z wykorzystaniem platformy Teams

Zajęcia lekcyjne będą prowadzone w czasie rzeczywistym wg następujących zasad:

■ podczas lekcji online uczniowie mają obowiązek mieć włączoną kamerę i zalogować się używając własnego konta,

■ obecność uczniów podczas lekcji online będzie sprawdzana i odnotowywana w dzienniku zgodnie ze stanem faktycznym, tak jak w przypadku zajęć realizowanych w szkole (obecny /nieobecny), po 5 minutach od rozpoczęcia zajęć nauczyciel pobierze z platformy listę obecności,

■ lekcja wirtualna trwa 15-20 minut.

Decyzję o czasie trwania lekcji podejmuje każdorazowo nauczyciel,

■ informacje o terminie zajęć on-line będą umieszczone w kalendarzu Teams najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie,

■ uczniowie powinni mieć dostęp do urządzeń wyposażonych w kamerę, mikrofon, ekran i klawiaturę.

■  z aplikacji Teams można korzystać także na telefonie komórkowym.

Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów

○ Opanowanie wiedzy i umiejętności będzie przedmiotem oceny zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania.

○ Ocenianie postępów uczniów jest możliwe w formie przeprowadzenia sprawdzianów, testów, odpowiedzi ustnych oraz odesłanych kart pracy i prac zadanych poprzez pocztę elektroniczną.

○ Oceny będą wystawiane przez nauczyciela zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (PZO).

○ Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, jak uczeń pracuje. Ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia. Niektóre metody sprawdzania wiedzy i umiejętności przypominają odpytywanie uczniów, znane z tradycyjnej klasy szkolnej.

Dodatkowe informacje

○ Wszelkie działania podejmowane przez uczniów w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności, postaw społecznych i zasad komunikacji w środowiskach wirtualnych.

○ Kształcenie zdalne zakłada możliwość zadawania nauczycielowi pytań, jeśli uczeń nie zrozumie jakiejś partii materiału, przeznaczonej do samodzielnego opanowania. Uczeń może zgłaszać pytania zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo.

○ Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.

○ W celu zachowania systematyczności zalecamy, aby przestrzegać godzin ustalonych w planie zajęć. Zachowanie rytmu szkolnego może być decydującym warunkiem sukcesu szkolnego ucznia.

○ Nauczyciel ma prawo do formułowania zadań domowych, wymagających poświęcenia pewnej ilości czasu wolnego ucznia.

○ Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Może się zdarzyć, że część zajęć będzie wymagała używania tradycyjnych, a część nowych pomocy dydaktycznych. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów dydaktycznych będą przekazywali nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

○ Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.

○ Nauczyciel ma prawo wymagać od uczniów sporządzania papierowych notatek oraz żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym.

○ Istnieje wiele powodów, by tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę. Do głównych należy: pielęgnowanie umiejętności pisania ręcznego, procesy zapamiętywania zachodzące w trakcie pisania, lepsze rozumienie materiału pod wpływem wykonywanych odręcznie ćwiczeń i zadań.

○ Uczeń może przyswajać wiedzę z różnych źródeł. Metody edukacji zdalnej mogą być efektywne i przyczyniać się do rozwoju ucznia, o ile nauczanie prowadzone jest w sposób zgodny ze standardami, tzn. nie polega jedynie na biernym przyswajaniu obrazów i dźwięków, ale oparte jest na aktywności poznawczej ucznia i kreatywności.

○ W przypadku utrzymywania się problemów technicznych z kształceniem zdalnym online należy zawiadomić szkołę. Wszelkie takie przypadki będą traktowane indywidualnie z poszanowaniem godności każdego ucznia oraz jego rodziców.

○ Stanowisko pracy ucznia powinno zapewniać mu komfort i wygodę pracy (czyste biurko, odpowiednie narzędzia pracy, dobre oświetlenie – zgodnie z zasadami ergonomii).

○ Konieczne są przerwy w nauce, podczas których należy odejść od stanowiska komputerowego lub innych urządzeń.

○ Uczniowie powinni spędzać przy urządzeniach z ekranem tylko tyle czasu, ile to absolutnie konieczne. Wykorzystanie urządzeń ekranowych w edukacji powinno wiązać się z ograniczeniem oglądania telewizji, korzystania z telefonów, tabletów i komputerów poza czasem przeznaczonym na naukę. Nadmierne korzystanie z tabletu, telefonu i monitora komputerowego negatywnie wpływa na zdrowie. Z tego powodu uczniowie zobowiązani są do rozsądnego planowania aktywności online.

○ Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO.

○ Rozwiązania stosowane przez Szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej. Ponieważ współczesne systemy operacyjne mają charakter wielozadaniowy, a urządzenia przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej edukacji mogą zawierać połączenia prowadzące do szkodliwych stron, należy zachować szczególną czujność, która wynika z obowiązków opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.

○ Należy motywować uczniów do systematycznej równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.

○ Pedagog i psycholog są dostępni dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem dyżurów, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

                                                                                               Dyrektor PZSiPS ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

                                                                                                                               Marzenna Kmieciak

29

październik

2020

+ Październik to Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji

 

 

14

październik

2020

+ Święto Szkoły 2020

01

październik

2020

+ Dzień Uśmiechu

15

wrzesień

2020

+ Międzynarodowy Dzień Kropki

01

wrzesień

2020

+ Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

26

czerwiec

2020

+ Zakończenie roku szkolnego 2019/2020