-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

maj

2019

+ Projekt „ W zdrowym ciele zdrowy duch”

W okresie styczeń 2018 r. - maj 2019 r. w naszej Placówce realizowany był projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Projekt skierowany był do uczniów całej Placówki. Jego celem było kształtowanie nawyków zdrowego i aktywnego stylu życia.

W ramach projektu odbywały się m.in. apele promujące zdrowy tryb życia, zajęcia grupowe, a także wycieczki jednodniowe. Uczniowie zapoznali się m.in. z piramidą żywienia, uczyli się różnicowania przekąsek na zdrowe i szkodliwe, utrwalali wiedzę o zaletach codziennej aktywności fizycznej i uczestniczyli w atrakcyjnych konkursach.

 

W ramach projektu w dniu 18.04.2018 r. odbyła się wycieczka do gospodarstwa sadowniczego w Izbicy dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami gimnazjalnymi oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się uprawie jabłek: od pielęgnacji drzewek aż do zbierania i przechowywania owoców w chłodni. Celem wycieczki było również rozwijanie aktywności fizycznej uczniów – uczestnicy chętnie wzięli udział w zabawach ruchowych: przeciąganie liny, wyścigi z taczką, slalom z jabłkami. Na zakończenie wszyscy odpoczęli przy ognisku.

Kolejna wycieczka, zrealizowana w ramach projektu, odbyła się 29.05.2018 r. Uczniowie wybrali się do Parku Zdrowia w Legionowie. Poznali regulamin obowiązujący w Parku, rozwiązywali zagadki tematyczne, nauczyli się poprawnego korzystania ze sprzętów do ćwiczeń siłowych: trenażer ramion, biegacz, krzesło, wioślarz. Skorzystali również z inhalacji w tężni solnej znajdującej się w Parku.

Podsumowaniem działań projektowych był konkurs plastyczny zorganizowany w kwietniu 2019 r. pod hasłem „Zdrowo jem - wszystko wiem”. Konkurs miał na celu promowanie zdrowego stylu odżywiania się oraz rozwijanie kreatywności i samodzielnej twórczości naszych uczniów.

W dniu 9.05.2019 r., podczas apelu pt. „Żyję zdrowo”, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Wyróżnionych zostało 5 prac plastycznych. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Każda praca była bardzo atrakcyjna i zawierała wiele informacji o zdrowych nawykach żywieniowych.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” były odpowiedzią na bieżące potrzeby uczniów i Placówki - promowanie zdrowego stylu życia jest istotne na każdym szczeblu edukacji. Utrwalanie właściwych nawyków żywieniowych jest ważnym oddziaływaniem wychowawczym, którego nie powinno zabraknąć w codziennej nauce. Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy zaangażowania i dziękujemy za wspólną zabawę.

Niech zdrowe nawyki żywieniowe zostaną z nami na zawsze!

Organizator projektu

Izabela Rudnik

   

 

 

 

 

 

28

kwiecień

2019

+ INFORMACJA dotycząca zajęć realizowanych w projekcie

 

INFORMACJA 

dotycząca zajęć realizowanych w projekcie

W dniu 29 kwietnia 2019r. (poniedziałek) odbędzie się koncert muzyczny o charakterze terapeutycznym  - PUCH-PUCH :

8.00 - 9.00 - 2 koncerty dla klas I - III oddziały A i B

14.30 - 16.00 - 3 koncerty dla klas IV - VI oddziały A i B

 

30 kwietnia 2019r. (wtorek) odbędą się zajęcia wyjazdowe:

- hipoterapia  - dla klas IB1 SP i IIB2 -IIIB2 SP

- hydroterapia (basen) - dla klasy VIB3

 

Pozostałe zajęcia odbywają się wg harmonogramu

 

24

kwiecień

2019

+ Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów

24

kwiecień

2019

+ Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów

05

kwiecień

2019

+ Szanowni rodzice i opiekunowie

02

maj

2019

+ 2 maja 2019 roku jest w Placówce dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

02

kwiecień

2019

+ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU - Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu

21

marzec

2019

+ Już wkrótce w naszej Placówce obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.

18

luty

2019

+ Bal Karnawałowo-Walentynkowy ze względu na żałobę narodową przeniesiony na poniedziałek 18 lutego w godz. 9.30-12.30. Poczęstunek od Samorządu Uczniowskiego i od Fundacji Promień Słońca.

14

luty

2019

+ Walentynki - ubieramy się na kolor czerwony, wspólne zdjęcie o godz. 10.30 i słodka nagroda od Samorządu Uczniowskiego.